Ordensreglement

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Husholdningsaffald

Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser der skal være forsvarligt lukket således, at skakten ikke bliver forurenet. Skakt luge skal holdes lukket og låst.

Flaske- og aviscontainere

Bebyggelsens små container-områder er kun beregnet til flasker, aviser og ugeblade. Der må ikke smides glas i flaskecontaineren i tidsrummet fra kl. 21:00 til kl. 09:00

Storskrald

Større affald, emballage, plast og lignende skal afleveres i den store container. Møbler, kasser og andet brændbart skal henstilles i den dertil indrettede affaldsgård. Her er ligeledes gjort plads til metal-affald, herunder gamle TV-apparater og PC’er m.v. Pap skal foldes sammen og placeres i den dertil opstillet pap container i affaldsgården.

Ved fraflytning eller tømning af lejligheder er det ikke tilladt, at placere større mængder møbler m.v. i containeren eller i affaldsgården. Bortskaffelse af større partier affald henvises til kommunens genbrugsplads.

Byggeaffald

Det er den enkelte beboers ansvar selv, at bortskaffe byggeaffald til kommunens genbrugsplads.

Haveaffald

Haveaffald deponeres i det dertil indrettede område ved Strandvejen. Kastanje alléen.

Børn

Børn må ikke lege eller støje på trapper, gange og i kælderen.

Leg skal primært foregå på de indrettede pladser samt på græsarealerne længst væk fra bebyggelsen.

Cykler, knallerter, barnevogne og lignende

Cykler, knallerter, barnevogne eller lignende må kun henstilles på den afmærkede cykelparkering eller i de dertil indrettede rum i kælderen. Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier. Dog er det tilladt for mindre børn, at cykle på gangstier. Der må ikke cykles på græsarealerne.

Kælderrum og -gange

Der må ikke henstilles personlige ejendele i kælderen udenfor de til lejlighederne hørende, kælderrum.

Der må IKKE medtages HUNDE og andre dyr i kælderen.

Der må ikke opbevares brandfarlige væsker i kælderområdet.

Der må ikke ryges i kælderen.

Motorkøretøjer

Der må maximalt køres med en fart af 20 km/t. i Mikkelborg Park.

Kun indregistrerede motorkøretøjer under 3500 kg. må henstilles på de til ejendommen hørende parkeringspladser. Kassevogne og lignende skal benytte de vestvendte parkeringspladser (mod golfbanen).

Hvert enkelt køretøj skal parkeres inden for de hvide afmærkninger. Det er ikke tilladt at henstille anhængere, campingvogne, både etc. på ejendommen.
Parkering må ikke finde sted udenfor de etablerede parkeringspladser eller på vaske- og vendeplads.
Område med gul kantstensafmærkning må kun benyttes til af -og pålæsning.

Kørsel samt parkering må ikke foregå på ejendommens fortove og stier.

Husdyr

Det er tilladt i hver lejlighed, at holde ét husdyr (kæledyr), såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere. Dette skal dog fremgå af hver enkelt kontrakt for lejernes vedkommende. Hunde skal føres i snor på friarealerne. Husdyrs efterladenskaber skal straks fjernes og kan afleveres i de opsatte hundekasser. Hundeluftning skal, så vidt muligt, foregå således, at det ikke generer de øvrige beboere.

Musik og støjende adfærd

Brug af musikanlæg, TV med mere må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Udøvende musik må finde sted mellem kl. 10:00 og 20:00. I weekend og helligedage dog kun mellem kl. 12:00 og 16:00.

Begræns højlydt tale i mobiltelefon på altaner og terrasser.

Husholdningsmaskiner m.m.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler i husholdningen skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere.

Det er kun tilladt at installere tørretumblere i lejlighederne, såfremt tumblerne ikke kræver aftræk.

Brug af støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20:00 og kl. 08:00. I weekender og på helligdage dog ikke mellem kl. 15:00 og kl. 09:00

Vaskerum, tøj tørring og tæppebankning

Vaskerummene må kun benyttes efter de i vaskeriet opsatte regler. Tøj må i vaskeriet kun tørres i de opstillede tørretumblere eller i de dertil indrettede tørrerum.

De aflåselige tørre bure må højst benyttes 3 døgn ad gangen, hvorefter hængelåsen skal fjernes. Tøj tørring må ikke finde sted fra vinduer eller trapper. Der må kun tørres tøj på altaner og terrasser, hvis dette ikke er synligt fra udenoms arealerne.

Bankning af tæpper m.v. må ikke ske fra vinduer, altaner eller terrasser.

Trappeopgange og indgangspartier

I regn,- sne,- frost- og stormvejr, skal alle vinduer i trapperum og kælderområder holdes lukkede.
Der må ikke henstilles personlige ejendele på trapper.
I indgangspartier må henstilles mindre handicaphjælpemidler, f.eks. rollatorer men således, at det er til mindst mulig gene for andre beboere.

Der må ikke ryges i trapperummene.

Toiletter

I toiletkummen må ikke henkastes materialer, der kan tilstoppe afløbet. Såfremt cisternen bliver utæt, skal dette straks anmeldes til udleje eller dennes stedfortræder. Ejere er forpligtet til selv at sørge for alle reparationer af toiletter.

Altaner, terrasser, facader og lignende

Det er ikke tilladt, at ændre på de eksisterende farver på facaderne / altanværn og trækasser i stue lejlighederne. Alle ændringer der ønskes udført, skal skriftligt forelægges bestyrelsen for ejerforeningen. Markiser må opsættes efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen og disse må kun udføres efter de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Bærende vægge i lejlighederne må ikke fjernes / ændres uden skriftligt samtykke fra ejerforeningens bestyrelse, jævnfør vedtægterne.

Vedligeholdelse af altaner, facader og håndlister, udføres af ejerforeningen. Dog må den enkelte beboer gerne selv vedligeholde altanværnets håndlister. Træ olie kan rekvireres hos bestyrelsen for ejerforeningen

Ved beplantning af altaner og terrasser må plantevæksten ikke gro op af facaderne. Beplantningen må ikke være højere end til underkanten af 1. sals altaner. Beplantningen må ligeledes ikke genere øvrige beboere.

Altankasser må ikke hænges op på ydersiden af altanen.

Indvendige haver/ terrasser skal vedligeholdes af den enkelte ejer / lejer.

Hække i trækasser må ikke reduceres i højden eller fjernes.

Vedligeholdelse af altanværn, se Mikkelborg Parks hjemmeside.

De grønne områder

Bebyggelsens grønne områder må benyttes af alle under hensyntagen til de øvrige beboere. Området passes af bebyggelsens gartner / funktionærer, hvorfor det ikke er tilladt, at beskære eller fælde buske og træer.

Efter at have benyttet de grønne områder skal beboeren fjerne medbragte effekter. Man må ikke campere eller ligge i telt på de grønne områder.

Boldspil

Boldspil er ikke tilladt i buegangene. Boldspil skal primært foregå ved de dertil indrettede pladser samt på græsplænerne længst væk fra bebyggelsen. Der skal vises hensyn overfor fodgængere, kørende trafik samt de parkerede biler.

Bilvask

Vaskepladsen ud for nr.6, må kun benyttes til beboernes eget køretøj. Vis omtanke og begræns vandforbruget.

Fælleslokaler

Bebyggelsens fællesrum kan benyttes af alle efter aftale med ejerforeningen. Rummene skal efterlades i ryddet stand. Personlige ejendele må ikke opmagasineres i disse rum.

For bebyggelsens festlokale og beboerlokale gælder særskilte regler.

Se www.mikkelborgpark.dk

Generelt

Beboere skal ved udendørs aktiviteter, herunder ved ophold på altaner og terrasser, altid udvise hensyn til de øvrige beboere.

  • Der må benyttes gas grill på altaner og terrasser.
  • Der må benyttes alle former for grill på de grønne områder.
  • Det er ikke tilladt at fodre fugle og dyr på/fra altaner og vinduer samt på fællesarealerne, da dette kan tiltrække rotter.
  • Det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler.
  • Det henstilles, at beboerne er fleksible og omsorgsfulde over for hinanden.
  • Navneskilte og andet på postkasser, dørtelefoner og hoveddør skal følge den af ejendommen udstukne.

Hørsholm, den 19. maj 2015 / Hørsholm, den 25. maj 2016/Hørsholm, den 09. januar 2020