Nyhedsbrev 1 – august 2005 – Ejerforeningen

Herved udsendes 1. nyhedsbrev 2005 til samtlige ejere i Mikkelborg Park (MP).

Ejerforeningen har nu eksisteret i knapt 4 måneder, og siden bestyrelsen blev valgt, har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Vi vil gerne via dette nyhedsbrev, orientere ejerne om vores arbejde.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Legeplads: Allerede inden ejerforeningen blev stiftet, var beboerne blevet lovet en ny legeplads. Denne er nu blevet indkøbt og vil i løbet af foråret 2006 blive etableret på det samme areal som den tidligere. Arealet vil dog forinden opsættelsen, blive ryddet således at dette vil fremstå mere imødekommende for legepladsens brugere.

• Husorden: Bestyrelsen skal endnu engang erindre om husordenen. Der må ikke opmagasineres effekter udenfor bebyggelsens kælderrum. Sådanne effekter vil blive fjernet og bragt til containerpladsen.

• Renovering af facader/træværk/altaner: Bestyrelsen har på et møde med Dan-Ejendomme og Sampension fået oplyst, at licitationen på det pågældende arbejde har været behæftet med en række fejl. Derfor er malerarbejdet blevet udskudt til 2006. Udskiftningen af altanværn påbegyndes i september, jævnfør udsendt skrivelse fra Dan-Ejendomme. De 4 nedgange til kælderen vil ligeledes blive renoveret i indeværende år. Fælleslokalet er stadig i samme forfatning som i foråret. Lokalet bliver ikke renoveret før man er helt sikker på, at der ikke kommer mere vand ind.

• De grønne områder: Bestyrelsen holder løbende øje med vedligeholdelsen af de grønne områder. I skrivende stund er vi ved at undersøge forskellige løsningsmodeller for den videre vedligeholdelse, indenfor de økonomiske rammer, der er blevet afsat. Bestyrelsen skal på havevandring i september. Her vil de ønsker beboerne er kommet med, blive diskuteret og en endelig plan vil blive udarbejdet for 2006.

• Vedligeholdelse generelt: Bestyrelsen er, som de øvrige beboere, interesseret i at Mikkelborg Park er så velholdt som mulig. Bestyrelsen arbejder med forskellige løsningsmodeller for dette. Det er et større puslespil der skal gå op. Vi håber at have en endelig plan klar i begyndelsen af det nye år.

• Svalereder: Det er blevet aftalt med Dan-Ejendomme, at ejendomsfunktionæren skal tage kontakt til de beboere der bor på øverste etage, således at han, via altanerne, kan fjerne svalereder. De resterende reder vil blive fjernet i forbindelse med renoveringen af facaderne.

• Hjemmesiden: Umiddelbart efter generalforsamlingen, aftalte den nye bestyrelse, at ejerforeningen også skulle repræsenteres på bebyggelsens hjemmeside. Der er i den forbindelse blevet oprettet en ny menu, der hedder ”Info til beboerne”. På denne side er der en masse links til forskellige instanser. F. eks: DSB, HUR, Hørsholm kommune mm.

• Budget: Bestyrelsen har i de forløbende 4 måneder, brugt en del tid på at gennemgå ejendommens budgetter. Vi forsøger at begrænse udgifterne så meget som muligt, uden dog at forringe vedligeholdelsen.

• Administrationen: Bestyrelsen forhandler i øjeblikket med Dan-Ejendomme om at få en reduktion i administrationssalæret. Vi forventer sagen afsluttet primo september.

• Eventuelt: Bestyrelsen vil i løbet af efteråret tage kontakt til beboerrepræsentationen for i fællesskab, at se på mulighederne for at etablere intranet i bebyggelsen. Vi vil også forsøge at stable nogle aktiviteter på benene. Vi er ligeledes blevet forespurgt om vi ville være interesseret i at skifte fra naturgas til fjernvarme. Det tilbud vi har modtaget ser meget interessant ud. Der vil være en mulighed for at få en pæn besparelse på varmeudgifterne.

Med venlige hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.