Nyhedsbrev 2 – december 2005 – Ejerforeningen

Herved udsendes 2. nyhedsbrev 2005 til samtlige ejere i Mikkelborg Park (MP).

Ejerforeningen har nu eksisteret i knapt 7 måneder, og siden bestyrelsen blev valgt, har der været afholdt 10 bestyrelsesmøder samt 5 delmøder med blandt andet ejendommens administrator.

Vi vil gerne via dette nyhedsbrev, orientere ejerne om vores arbejde siden sidste nyhedsbrev.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Budget: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at budgetlægning og kontrakt gennemgang, har lagt meget beslag på bestyrelsens arbejde. Vi har målrettet arbejdet på, at holde udgifterne i ave samtidig med at servicen ikke måtte bliver forringet.
For at kunne få et godt produkt, har det været nødvendigt, at gennemgå samtlige kontrakter på de entrepriser der gælder for ejendommen. Som en konsekvens heraf, bliver en omlægning af den daglige drift, vedligeholdelse, rengøring samt gartnerarbejder, omlagt. Det vil i 2006 betyde, at arbejdsgange og procedure omlægges og visse terminer på fastlagte ydelser, ændres.

• Husorden: Der kommer stadig en del henvendelser vedr. husordenen. I den forbindelse har bestyrelsen udsendt ejendommens husorden samt retningslinier for valg af farver, vedligehold af altanværn samt forretningsgang i forbindelse med ændringer af facader mm. Et nyt reglement er under udarbejdelse og vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

• Renovering af altanværn/kældernedgange: Arbejdet er påbegyndt og forventes færdig i løbet af december. Vi havde håbet, at udskiftningen kunne ske opgang for opgang således at beboerne blev generet mindst muligt. Dette var desværre ikke muligt. Kældernedgangene er nu ved at blive renoveret. Arbejdet forventes afsluttet i starten af december.

• De grønne områder: Rigtig mange beboere har ytret ønske om en gennemgribende renovering af de grønne områder. Bestyrelsen har i den forbindelse været på 3 have vandringer. Bestyrelsen er blevet enig med Sampension om, at skrænterne skal holdes i, hvad man kalder, skovbunds ”look”. Det betyder, at selvsåede planter, herunder Hasseris, skal klippes ned. Vi har, ved at omlægge gartnerens arbejde, fået frigjort midler til at fælde og beskære forskellige områder. Dette ekstra arbejde påbegyndes i uge 49. Området ved legepladsen vil først blive klargjort til foråret. Til dette projekt, vil bestyrelsen bede om hjælp fra interesserede og mulige brugere, for at få ryddet underskoven. De større træer der skal fældes, vil gartneren tage sig af.

• Svalereder: Vores små sommer gæster har desværre en eventyrlig evne til at svine. Problemet er ikke ukendt, og vi forsøger at finde en løsning. Dan-Ejendomme er i efteråret blevet bedt om at sørge for at rederne bliver fjernet. Dette arbejde er desværre ikke blevet afsluttet.

• Beboerrepræsentationen: I oktober blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste punkt på dagsordnen var valg af ny bestyrelse. Dette var ikke muligt, hvorfor der ikke pt. findes en beboerrepræsentation her i Mikkelborg Park. I skrivende stund har bestyrelsen fået oplyst at man påregner at afholde en ny generalforsamling i januar 2006.

• Hjemmesiden: Vores hjemmeside er blevet overtaget af Ejerforeningen. Hvis og når en ny beboerrepræsentation er valgt, vil udgiften til hjemmesiden www.mikkelborgpark.dk blive delt.  

• Festlokalet: Det er bestyrelsens håb, at renoveringen af lokalet kan påbegyndes i begyndelsen af det nye år. Der kommer stadig vand ind i lokalet men det ser ud til, at indtrængningspunktet er blevet mindsket anseeligt. Når lokalet er blevet tæt og istandsat, bliver det sandsynligvis ejerforeningen, der fremover skal stå for udlejningen samt den daglige vedligeholdelse. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt kontakt til en beboer, der gerne vil stå for det praktiske.

• Intranet: Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at installere Intranet/Internet, telefoni og kabel TV. Arbejdsgruppen vil senere fremlægge deres konklusion/indstilling.

• Kælderrum og gange: Bestyrelsen er ved at gennemgå lejekontrakter på de ekstra kælderrum som ejendommen er i besiddelse af. Vi forventer at have et nyt sæt lejekontrakter klar i begyndelsen af 2006.
Bestyrelsen har sammen med ejendomsfunktionæren, gennemgået alle kælderrum. Private ejendele der ikke er placeret i de til lejemålet/matriklen hørende kælderrum, vil blive fjernet.

• Hobbyrum: Hobbyrummet er efterhånden blev et lager for adskillige effekter. Disse vil i lighed med effekter uden for kælderrummene, blive fjernet. Det er bestyrelsens intention, at afholde en ”oprydnings dag” således at hobbyrummet kan benyttes til det, det oprindeligt var tænkt som.

• Eventuelt: Bestyrelsen skal her til sidst gøre beboerne opmærksom på, at alle henvendelser vedr. den daglige drift og vedligeholdelse, skal ske direkte til Dan-Ejendomme og ikke til de på ejendommen, tilknyttede medarbejdere. Andre henvendelser kan ske til Næstformanden.

• Vaskeriet: Som det måske er de fleste bekendt, ophører Danmønt med at eksistere ved udgangen af 2005. Dan-Ejendomme arbejder på en løsning til betaling for vask. Der vil i løbet af december blive etableret et kortbetalingssystem, således at forbrug i vaskeriet vil blive opkrævet sammen med betaling af fællesudgifter og for lejerne, sammen med lejeopkrævningen. Vaskeriet vil være lukket den 6 og 7. december.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle beboerne en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlige hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park. Bogmærk permalinket.