Nyhedsbrev 1 – marts 2006 – Ejerforeningen

Herved udsendes 1. nyhedsbrev 2006 til samtlige ejere i Mikkelborg Park (MP).

Ejerforeningen har nu eksisteret i knapt 1 år, og siden bestyrelsen blev valgt, har der været afholdt 12 bestyrelsesmøder, 2 budgetmøder samt en række møder med eksterne håndværkere, beboere, ejendommens administrator mm.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Budget: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at budgettet stadig optager en stor del af vores arbejde. Vi har mange ønsker men ikke penge nok til at opfylde dem alle. Arbejdsgangene har til tider været besværliggjort af, at både Sam-pension og Dan-ejendomme har skullet behandle de forskellige sager. Vores primære opgave har været, at få kontrakter på plads med gartneren, rengøringsfirmaet og Dan-Ejendomme. Vi har i øvrigt fået reduceret ydelserne til Dan-ejendomme med kr. 33.000,- I skrivende stund, er vi ved at gennemgå hele kælderen for at danne os et overblik over de ekstra kælderrum der er udlejet samt få udarbejdet nye kontrakter for disse.

• Husorden: Der kommer stadig en del henvendelser vedr. husordenen. Alle beboere har fået husorden tilsendt og den kan i øvrigt læses på vores hjemmeside.

• Renovering af altanværn/kældernedgange: Arbejdet er afsluttet og tilbage står kun et par justeringer hos enkelte beboere.

• De grønne områder: Vores fællesarealer er og bliver det store samtaleemne. Vi må erkende, at vi bor et sted med 220 forskellige meninger og ønsker. Bestyrelsen har modtaget en del forslag til disse områders fremtidige udseende. Vi har valgt at dette års budget skal dække det almindelige vedligehold samt beskæring og fældning af enkelte træer. Vinterbeskæringen er nu ved at være afsluttet.
Desværre har der igen i år, været ydet selvtægt på den østvendte skrænt mellem nr. 28 og 31. Hærværket er blevet meldt til politiet. Den endelige regning for dette hærværk, er endnu ikke tilgået bestyrelsen.
Det er vores håb, at man i løbet af foråret vil reparerer belægningen omkring 5 af vores riste på stierne, samt omlægge en del af de østvendte terrasser mellem nr. 28 og 31.

• Svalereder: Der mangler stadig at blive fjernet en del af disse.

• Beboerrepræsentationen: I januar 2006 blev der valgt en ny bestyrelse. Formand blev Jørgen Melchior, MP 15 st th. Telefon nummer og mail adresse er lagt ind på vores hjemmeside.

• Festlokalet: Det var bestyrelsens håb, at renoveringen af lokalet kunne påbegyndes i begyndelsen af det nye år. Der kommer stadig vand ind i lokalet, men det ser ud til, at indtrængningspunktet er blevet lokaliseret. Vi krydser fingre.

• Intranet: I efteråret blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at installere Intranet/Internet, telefoni og kabel TV. Arbejdsgruppen har indhentet forskellige tilbud og bestyrelsen arbejder fortsat på projektet.

• Hobbyrum: Hobbyrummet er endnu ikke blevet ryddet. Vi håber at vi, sammen med beboerforeningen, kan får gjort noget ved rummet i løbet af foråret.

• Legepladsen: Legepladsen vil blive opsat i april.

• Renovation/containere: Under vores gennemgang af kælderen, måtte vi desværre konstatere, at det stadig kniber for nogle beboere, at huske at lukke de affaldsposer man smider ud. Der bliver stadig smidt aviser og ugeblade i skakten. Det ser specielt meget slemt ud i opgang 13. I opgang 18 er der en beboer, der mener, at vindfanget er til at smide reklamer i. Hvis man ikke er interesseret i at modtage reklamer, kan man ved henvendelse på posthuset, få udleveret et mærkat der oplyser om, at man ikke ønsker at modtage reklamer. Det kan ikke være rigtigt, at vores ejendomsfunktionærer skal bruge tid og energi på at samle papir og affald op efter beboerne.
Da man ikke længere sorterer affald i kommunen, og da vi har en storskralds container, har vi sløjfet vores 3 små bio-containere. De blev alligevel kun brugt til storskrald.

• Vaskeriet: Vi har fået indført et nyt system med betalingskort. Det ser ud til at fungere ubeklageligt. Det er vores ønske og mål, at vi i 2006 kan få renoveret vaskeriet.

• Ejendomsfunktionærerne: Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at begge vores funktionærer blev opsagt. Vi har fået henvendelser fra beboere der undrede sig over, at vi ikke havde informeret om opsigelserne. Bestyrelsen valgte ikke at offentliggøre dette, af menneskelige hensyn. Som nævnt i forrige nyhedsbrev, blev funktionærernes arbejdsområde ændret, hvorfor der fremover kun ville være arbejde til en mand. Bestyrelsen valgte også at genansætte den ene af vores funktionærer. I forbindelse hermed, blev der på enkelte beboeres foranledning, startet en underskriftsindsamling, der skulle tilkendegive, at bestyrelsens beslutning ikke var forenelig med beboernes ønsker. Det er bestemt ikke morsomt at skulle opsige medarbejdere, men det er heller ikke specielt morsomt, set i lyset af, at vores arbejde er ulønnet og frivilligt, at blive truet anonymt på telefonen. Vi er tilhængere af debat men ikke trusler. Heldigvis er der også beboere, der har tilkendegivet deres tilfredshed med vores arbejde.

• Eventuelt: Bestyrelsen skal her til sidst gøre beboerne opmærksom på, at alle henvendelser vedr. den daglige drift og vedligeholdelse, skal ske direkte til Dan-Ejendomme. Andre henvendelser kan ske til Næstformanden.
Dan-Ejendomme har opsagt deres aftale med Falck således at vi ikke mere kan ringe til dem såfremt der måtte opstå et behov. En ny aftale er indgået med ” Sikkerheds partner”. Deres telefon nummer er: 70 113 113. Disse oplysninger findes ligeledes på vores hjemmeside.

Der vil snarligt blive indkaldt til ordinær generalforsamling.

Med venlige hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park. Bogmærk permalinket.