Nyhedsbrev 3 – august 2007 – Ejerforeningen

Herved udsendes 3. nyhedsbrev 2007 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Konstituering af ny bestyrelse: Vi har tidligere meddelt, at der i bestyrelsen pt. alene er repræsenteret ejere, som er bosiddende på ejendommen. Denne ændring midt i en periode medfører øgede arbejdsressourcer for bestyrelsen, hvorfor vi beder om beboernes forståelse på en sådan måde, at vi kan få mest mulig arbejdsro.
Til eksempel kan nævnes ”klipning af hækken på Strandvejen”. Bestyrelsen havde lavet aftale om pris og udførelse af arbejdet. På grund af omstændigheder, som vi ikke havde indflydelse på, blev hækken ikke klippet som aftalt. Dette fulgte bestyrelsen naturligvis op på. Imidlertid rettede nogle beboere henvendelse til Hørsholm Kommune, hvorefter vi fik en henstilling om at bringe forholdet i orden. Heldigvis fik vi ikke et påbud, for i det tilfælde ville vi have været tvunget til, at lade et andet firma udføre arbejdet til en ganske anden og dyrere pris.
Vi beder også om forståelse for, at vicevært Niels Grandal får en sådan arbejdsro, at han kan udføre sit arbejde til gavn for Ejerforeningen.
Vedrørende reklamationer over ”Udvendig vedligeholdelse” bedes man rette skriftlig henvendelse til Dan-Ejendomme.

• Grønne områder: Dan-Ejendomme har, som alle har observeret, ikke overholdt vor indgåede aftale om vedligeholdelsen af området. Dan-Ejendomme har lovet bestyrelsen, at der vil blive rettet op på manglerne, hvilket vi ser frem til med stor optimisme.
Den sædvanlige vinterbeskæring af buske og træer ved kørevejen gennemgås i eftersommeren og tilbud gives.
Da projektet med Arkitektskolen ikke kunne lade sig gøre, har bestyrelsen taget kontakt til et professionelt firma, hvad angår træbeskæring på skråningerne. Vi vil i den forbindelse henstille til beboerne, at man ikke tager kontakt til bestyrelsen om dette, da vi tager hånd om det.
Bestyrelsen henviser i øvrigt til, at der forefindes retningslinier for beplantning og udseende for området (lokalplan). Vi gør også opmærksom på, at vi skal være nænsomme, hvad angår udtynding og beskæring af træer på skråningerne, da der kan være fare for jordskred. Herom senere.

• Vaskeri-undersøgelsen: Tak for svarene på undersøgelsen. Det var dejligt, at så mange havde interesse herfor. Konklusionen er, at der er både behov og ønsker for et nyt vaskeri, så derfor vil bestyrelsen indhente tilbud på et nyt vaskeri. Herom senere.

• Udsugning- og ventilation: Vi er ved at måle effekten af samtlige ventilationsanlæg, og vil i den forbindelse bede alle beboere om, at rense deres udsugning i badeværelset samt påse at ventilen er skruet korrekt i (5mm åbning). Samtidig vil vi gerne have en melding om, hvilke beboere der har skiftet deres emfang ud med et elektrisk.

• Råger: Vi har i overensstemmelse med loven lavet en aftale med firmaet Tree Care om løbende, at nedtage rågereder og beskære grene, hvorpå disse bliver bygget. Dette vil foregå inden 1. marts 2008.

• Vandindsivning ved nr. 1 og 2: Bestyrelsen har i første omgang bestilt en rensning af brøndene i området. Endvidere skal udføres rensning og højtryksspuling for opgangene ved nr. 9-10 samt 18-19, så afdækning af problemstillingen omkring vandindtrængning i kælderen afklares.

• Kælderrum: Ejerforeningen er i besiddelse af en række ekstra kælderrum, som alene udlejes til ejendommens beboere. Pt. er der venteliste, men er man interesseret kan henvendelse ske til Thomas Flandrup.

• Ordensregler: Vi får til stadighed mange henvendelser om manglende overholdelse af ordensregler. Endnu en gang ”ingen luftning af hunde på græsplænerne”, ligesom fuglefodring ikke er tilladt (der er konstateret mus ved ejendommen).

• Maling af altankasser i stueetagen (indvendig side): Må alene ske med farveløs Pinotex/Flügger.

• Oliering af træ på altanværn: Til beskyttelse af træet skal benyttes Frydensberg Træolie, natur (Sadolin i Hørsholm Midtpunkt).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.