Nyhedsbrev 3 – december 2006 – Ejerforeningen

Herved udsendes 3. nyhedsbrev 2006 til samtlige beboere i Mikkelborg Park (MP).

Ejerforeningen har, siden den ordinære generalforsamling, afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt 3 enkeltmøder med administrator og ejendommens funktionær. De lokale bestyrelsesmedlemmer har endvidere jævnligt afholdt møder.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Husorden: Bestyrelsen har udarbejdet et nyt sæt regler for husordenen. Disse er ved at blive finpudset. Der vil senere blive indkaldt til et beboermøde for godkendelse af dette.

• Maling af facader mm: Arbejdet er nu afsluttet og Friedmann er begyndt at udbedre nogle af de fejl og mangler der er fremsendt af beboerne.

• De grønne områder: Vinterbeskæringen foregår som sædvanligt i januar/februar måned. Beplantning af en del af skrænterne vil blive påbegyndt når frosten slipper jorden. Hegnet ved strandvejen er nu blevet udskiftet og der er blevet plantet en ny hæk.
Der er desværre stadig beboere der mener at de har ret til at fælde buske og træer på fællesarealerne. For god orden skyld, skal vi gøre opmærksom på, at udover at være strafbart hærværk, så belaster det også vores vedligeholdelseskonto unødigt, da der skal indkøbes erstatning for de manglende træer/buske.

• Svalereder: Rederne er blevet fjernet ifm malerarbejdet.

• Hobbyrum, bordtennis rum mm: Disse rum har været benyttet til alt andet end det de var tænkt til. Beboere har anvendt rummene til opmagasinering af diverse personlige effekter. Rummene bliver nu tømt.

• Festlokalet: Teknologisk institut har foretaget målinger og udstedt en rapport med anvisninger og anbefalinger til, hvordan lokalet kan blive tæt og brugbart. Der er løbende blevet udført fugtmålinger og det ser nu ud til, at vi endelig har fået bugt med problemet. Vi håber at en renovering af lokalet kan påbegyndes i det tidlige forår. Ejerforeningen har fra og med 1. juli 2006, selv stået for udlejningen af lokalet. Lokalet reserveres via E-mail: Fest@mikkelborgpark.dk eller via Charlotte Nilsson MP 17 st th. Leje og rengøring bliver som hidtil på henholdsvis kr. 250,- og kr. 700,- Depositummet bortfalder og indbetalingen kommer til at foregå via girokort. Ved fremvisning af kvittering for indbetaling, udleveres nøglen umiddelbart inden lokalet skal benyttes. Efter lejemålets ophør, inspiceres lokalet og eventuelt ituslået porcelæn og lignende, opkræves af Dan-ejendomme via girokort. Bestyrelsen er ved at udarbejde en ny lejekontrakt hvor begge rum kan indgå. Prisen for leje samt dispositum, er ikke endeligt vedtaget.

• Legepladsen: Legepladsen er nu blevet opsat. Der har været to indsigelser mod de anvendte farver, der efter de to beboers mening, ikke falder i tråd med amtets retningslinier. Da retableringen af legepladsen er en del af Sam-pensions renovering af byggeriet, har bestyrelsen ikke noget med sagen at gøre.

• Renovation/containere: Under vores gennemgang af området må vi desværre konstatere, at der stadig er beboere der ikke gider aflevere storskrald i vores container. Vi skal derfor igen gøre opmærksom på, at de små containerrum kun er beregnet til flasker og aviser. Det er ligeledes vigtigt, at der ikke bliver smidt ”ikke brandbart” affald i den store container, da vi ellers bliver pålagt en ekstra afgift på kr. 5.000,- pr tømning.

• Ejendomsfunktionærerne: Bestyrelsen og ejendomsfunktionær Niels Bo Grandahl afholder møde hver måned hvor arbejdsplaner o. lign bliver gennemgået. Arbejdsplanen kræver stadig, at den tilpasses den faktuelle situation. Disse møder har været meget givtige. Bestyrelsen skal stadig indskærpe, at alle henvendelser til Niels, sker i de af Dan-ejendomme, fastlagte tider. Samtidig skal vi gøre opmærksom på, at Niels ikke har noget med ejernes/lejernes bolig at gøre. Al indvendigt vedligehold er for ejernes egen regning. Lejerne har en anden aftale med Dan-ejendomme. Der er tilknyttet en ejendoms funktionær til at varetage disse opgaver.

• Altanværn mm: Bestyrelsen har indgået aftale med Sadolin i Hørsholm om levering af Olie, maling mm. For at få rabat hos Sadolin, kræves en rekvisition. Denne kan fås ved henvendelse til Lise Kure, Kirsten Havgaard eller Thomas Flandrup.

• Plaskeværn: Tegninger til plaskeværn kan fås ved at henvende sig til Jørgen Kops i nr. 30. Jørgen har udviklet et værn, der både er pænt, billigt og nemt at opsætte. For at få en helhed i det arkitektoniske, har bestyrelsen besluttet at det kun er Jørgen Kops model, der fremover må anvendes som plaskeværn. Tegninger kan rekvireres hos Jørgen Kops. Det færdige produkt kan ses ved at gå om på østsiden af nr. 30 eller ved opgang 17.

• Kælder: Mange beboere har ment, at kælderen skulle anvendes til afsætning af diverse personlige ejendele man ikke lige havde plads til andetsteds. Vi skal gøre opmærksom på, at personlige ejendele der ikke er placeret i beboernes egne rum, vil blive fjernet i december måned. Ligeledes vil de ekstra kælderrum der uberettiget anvendes til opmagasinering, blive tømt.

Med venlige hilsen

Bestyrelsen

God jul og godt nytår

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.